സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യം വിടുന്നവരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് ഓര്‍ഡിനന്‍സ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ശേഷം രാജ്യം വിടുന്നവരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന്

സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തടയുന്നതിന് ബില്‍ വരുന്നു

ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ ബില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നു. വന്‍തുക വായ്പ്പയെടുത്ത്