20000 കോടിയുടെ കേന്ദ്ര പാക്കേജ്:മത്സ്യമേഖല പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകാം: സിഎംഎഫ്ആർഐ

പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ മത്സ്യമേഖലയ്ക്കുള്ള 20,000 കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് മത്സ്യബന്ധനയാനങ്ങൾ