കാട്ട് തീയിൽ വന്യ ജീവികൾ വെന്തൊടുങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ഒട്ടകങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കാനൊരുങ്ങി അധികൃതർ: കാരണം ഇതാണ്

സിഡ്നി: ഇനിയും അണയാത്ത കാട്ടുതീ ഓസ്ട്രേലിയയെ മാത്രമല്ല ലോക രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നാകെ തന്നെ