കോവിഡ് ഭീഷണിയില്‍ തിരിച്ചു വന്ന 30 പ്രവാസികളുടെ സംരംഭം ദില്‍മാര്‍ട്ട് മത്സ്യ‑മാംസ റീടെയില്‍ ശൃംഖല തുറന്നു

കോവിഡ് ഭീഷണിയെത്തുടര്‍ന്ന് ജോലി നഷ്ടമാവുകയോ ശമ്പളത്തില്‍ കാര്യമായ കുറവു വരികയോ ചെയ്ത ഏതാനും