മണ്ടന്മാരായ ‘കള്ളക്കടത്തുകാർ’, മത്തിയുടെ വിലയിൽ കേരളത്തിൽ കൊഞ്ച്‌ വിറ്റു: സംശയം തോന്നിയപ്പോഴാണ്‌ സംഭവത്തിലെ ട്വിസ്റ്റ്‌ പുറത്തായത്

വിശാഖപട്ടണത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വില്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടവരുന്ന മുന്തിയ ഇനം കൊഞ്ചിന് സംസ്ഥാനത്ത് 600