ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ച മത്സ്യത്തിന്റെ വായില്‍ കയ്യിട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ പാമ്പ് കടിച്ചു

ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ച മത്സ്യത്തിന്റെ വായില്‍ കയ്യിട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ പാമ്പ് കടിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ടെന്നസിയിലാണ്

വഴിയോരത്ത് വെച്ചും, വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നുമുള്ള മത്സ്യ വിൽപ്പന സംസ്ഥാനത്ത് പൂർണമായും നിരോധിച്ചു

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് വഴിയോരത്ത് വെച്ചും, വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നുമുള്ള മത്സ്യ

വീട്ടമ്മയുടെ വെള്ളിമോതിരം ‘സ്വർണ്ണ’മായി; സംഭവം മീൻ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ

വീട്ടിൽ പാചകത്തിനായി മീൻ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ കയ്യിലെ വെള്ളിമോതിരം സ്വർണ്ണ നിറത്തിലായതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് വീട്ടമ്മ.