മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ  ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി: സർക്കാർ ധനസഹായം 20 ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക

ചാലിയം: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ  ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കുള്ള സർക്കാർ ധനസഹായം 20 ലക്ഷം രൂപയായി