ആറ്റിങ്ങലിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മീൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സംഭവം; നഗരസഭാ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സസ്പെൻഷൻ

ആറ്റിങ്ങലിൽ നഗരത്തില്‍ മത്സ്യക്കച്ചവടം ചെയ്യുകയായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ മത്സ്യങ്ങൾ റോഡിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ നഗരസഭാ