കോവിഡ് വ്യാപനം; മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ പ്രത്യേക മാർഗനിർദേശം തയാറാക്കും

ട്രോളിംഗ് നിരോധനം അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മത്സ്യബന്ധനവും വിപണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ തയാറാക്കാൻ