ദോഷ ജാതകമെന്ന ജോത്സ്യന്റെ വാക്കുകേട്ട് അഞ്ചുവയസ്സുകാരനെ അച്ഛന്‍ തീകൊളുത്തിക്കൊന്നു

കുട്ടിയുടേത് ദോഷജാതകമാണെന്ന ജ്യോല്‍ത്സ്യന്റെ വാക്കുകേട്ട് അച്ഛൻ അഞ്ചുവയസ്സുകാരനെ തീകൊളുത്തിക്കൊന്നു. തമിഴ്നാട് തഞ്ചാവൂര്‍ ജില്ലയിലെ