ഫ്‌ളിപ്പ്കാര്‍ട്ട് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന വിമാന ടിക്കറ്റുകള്‍ സൗജന്യമായി റദ്ദാക്കാം; ഒപ്പം തടസ്സമില്ലാത്ത റീഫണ്ടും അനുവദിക്കും

ഫ്‌ളിപ്പ്കാര്‍ട്ട് വഴി വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കായി ലിബര്‍ട്ടി ജനറല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രത്യേക