ഇന്ധനം തീര്‍ന്നു; ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങളുമായി പോയ വിമാനത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അടിയന്തര ലാൻഡിങ്

ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനുശേഷം ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുമായി നാട്ടിലേക്ക് പോയ വിമാനത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അടിയന്തര