കേരള പുനര്‍നിര്‍മ്മാണ വികസന പരിപാടിയുടെ കരടിന് അംഗീകാരം

തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയത്തില്‍ തകര്‍ന്ന കേരളത്തെ മികച്ച നിലയില്‍ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതിക്ക്