മാന്നാറിൽ 500 ഓളം വീടുകൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിൽ; നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി

ആലപ്പുഴയിൽ മാന്നാറിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിൽ. മാന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ