പ്രളയസെസ് പ്രാബല്യത്തില്‍

തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയാനന്തര പുനര്‍നിര്‍മാണത്തിനുള്ള ധനസമാഹരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഒരു ശതമാനം സെസ് പ്രാബല്യത്തില്‍