അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള പ്രളയം: കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ

ജോസ് ഡേവിഡ്  തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ പ്രളയം അഞ്ഞൂറു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു അനുമാനിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്‍.

ശുചീകരണ- പുനര്‍നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കാന്‍ ജില്ല ഭരണകൂടം

ദുരിതബാധിതമേഖലയില്‍ ശുചീകരണ- പുനര്‍നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമായി നടത്താനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ഇതിന്റെ