ക്യഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ആനൂകൂല്യം നല്‍ണമെന്ന് സിപി.ഐ

മൂന്നാര്‍: വട്ടവട, കോവിലൂര്‍, കൊട്ടാക്കമ്പൂര്‍, പഴത്തോട്ടം, ചെലന്തിയാര്‍, വല്‍സപ്പെട്ടി, സാമിയാളക്കൂടി എന്നിവിടങ്ങളില്‍  കൃഷി

പ്രളയത്തില്‍ തകര്‍ന്ന പമ്പയിലെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കരുത്

ശബരിമല, പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ വനഭൂമികളില്‍ നടക്കുന്ന നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കണം. ഉന്നതിധികാരസമിതി സെക്രട്ടറി