പ്രളയം ബാക്കി വെച്ച മാലിന്യങ്ങളുമായി കല്ലഞ്ചിറ പുഴ ഒഴുക്ക് തുടരുന്നു

പ്രളയത്തിൽ അടിഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങൾ ഒരു പുഴയെ നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.കണിയാമ്പറ്റ പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലഞ്ചിറ

സന്നദ്ധസേവകരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ദുരന്ത പ്രതിരോധ സേന രൂപീകരിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ആവര്‍ത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെയും മറ്റ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടാനായി ജനകീയ ദുരന്ത പ്രതിരോധ

ആവാസ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ പുതിയ കമ്മറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: ആവര്‍ത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രളയങ്ങളുടെയും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ ഒരു പുതിയ