മൂന്നാറിലെ ജക്കറാന്ത വസന്തം; ഏപ്രിലിന്റെ സമ്മാനം

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പ്രിട്ടോറിയ സർവ്വകലാശാല വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. വർഷാന്ത്യ പരീക്ഷയ്ക്കായി സർവകലാശാലാ ഹാളിലേക്കുള്ള

വയനാടൻ മലനിരകളിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു പൂച്ചെടി കൂടി: തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കാലിക്കറ്റിലെ ഗവേഷക സംഘം

സസ്യശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി വയനാടൻ മലനിരകളിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു പൂച്ചെടി കൂടി. കാലിക്കറ്റ്