അർഹരായവരുടെ മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡ് വിതരണം സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കും: മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ 

അർഹരായവർക്കുള്ള മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുകളുടെ വിതരണം സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ ‑പൊതുവിതരണ വകുപ്പ്

സൗജന്യ ഭക്ഷ്യകിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തവര്‍ റേഷൻകടകളിൽ അറിയിക്കണം; ഭക്ഷ്യമന്ത്രി

സര്‍ക്കാര്‍ നൽകുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷ്യകിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തവര്‍ അത് അറിയിക്കണമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജിആര്‍ അനിൽ.