വീട്ടു പടിക്കൽ ഭക്ഷണമെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ഊബർ ഈറ്റ്സ് ഇല്ല: ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിരവധിപേർക്ക് ?

വീട്ടുപടിക്കൽ ഭക്ഷണമെത്തിക്കാൻ ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രമുഖ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഭക്ഷണ വിതരണ കമ്പനിയായ