കുളമ്പുരോഗം: ഗുണമേന്മയില്ലാത്ത വാക്സിനുവേണ്ടി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാർ തുലച്ചത് കോടികൾ

കന്നുകാലികള്‍ക്ക് കുളമ്പുരോഗത്തിനുള്ള വാക്സിന്‍ വിതരണത്തിനുവേണ്ടി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാർ ആവിഷ്ക്കരിച്ച പദ്ധതിയിലെ പാളിച്ചകള്‍ കാരണം രാജ്യത്തിന്