അസമിലെ തടങ്കല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് ഇളവുകൾ

അസമിലെ തടങ്കല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന, കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വിദേശ പൗരന്മാരെ വിട്ടയക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍