കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ: ഓണക്കാലത്ത് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ മറുനാട്ടിൽ

കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിരിക്കേ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശങ്കയിൽ. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓണാവധിക്കാലത്ത്