വിമാനത്തിലെത്തിയ പത്ത് പേരും രാജധാനി എക്സ്പ്രസിലെത്തിയ ഒരാളും കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ

കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിവിധ വിമാനങ്ങളിലും ദില്ലിയിൽ നിന്നുള്ള രാജധാനി എക്സ്പ്രസിലുമായി നാട്ടിലെത്തിയവരിൽ 11 പേരെ