തിരിച്ചെത്തുന്ന വിദേശ മലയാളികള്‍ക്കും കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും സൗജന്യ ഹെല്‍ത്ത് ചെക്കപ്പുമായി വിപിഎസ് ലേക്ക്‌ഷോര്‍

കോവിഡ് ഭീഷണിയെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളില്‍ കേരളത്തിലെത്തുന്ന വിദേശ മലയാളികള്‍ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും സൗജന്യ ഹെല്‍ത്ത്