വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് സൗജന്യ സിം വാങ്ങാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല: ഒടുവില്‍ പ്രവാസികള്‍ക്ക് തിരിച്ചടി

നാട്ടില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികള്‍ സൗജന്യ സിം നിരസിച്ചത് തിരിച്ചടിയായി. പ്രവാസികളെ നേരിട്ട് നിരീക്ഷണ