സ്വതന്ത്ര എഴുത്തുകാർക്ക് തട്ടകമൊരുക്കി ഫേസ്ബുക്ക്

സ്വതന്ത്ര എഴുത്തുകാർക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും എഴുത്തിലൂടെ വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ പുതിയ തട്ടകമൊരുക്കി ഫേസ്ബുക്ക്.എഴുത്തുകൾ വായനക്കാരിലേക്ക്