പഴം പച്ചക്കറികൾ ഓൺലൈൻ വഴി വീടുകളിൽ എത്തിക്കും: മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ

കോവിഡ് 19 നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലോക്ക് ഡൗണിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം