തീപിടിച്ച് ഇന്ധനവില

തലതിരിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിലൂടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിന് വഴിവച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാചക