അയക്കൂറ തൂക്കിയപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം; വെള്ള ഷർട്ട് ധരിച്ച് എത്തിയ മാന്യന്‍ മീനും മട്ടണും ചിക്കനും വാങ്ങി കടന്നു

മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ഇറച്ചിയും മീനും വാങ്ങാനെത്തയ ആള്‍ പണം നല്കാതെ മുങ്ങിയതായ് പരാതി. കണ്ണൂർ