കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് മരുന്നുമായി ഗ്ലെന്‍മാര്‍ക്ക്

ഗ്ലെന്‍മാര്‍ക്ക് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ്, പുതിയ ഉല്‍പ്പന്നം വിണിയിലിറക്കി. ഗുരുതരമല്ലാത്ത കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക്, അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന്,