സ്വര്‍ണത്തിന്റെ ഉപഭോക്തൃ ഡിമാന്റിനെ കോവിഡ് ബാധിച്ചപ്പോഴും ഇടിഎഫിലേക്ക് റെക്കോര്‍ഡ് നിക്ഷേപം

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2020 ‑ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സ്വർണത്തിന്റെ ആകെ ഡിമാന്റ്