പാവപ്പെട്ടവര്‍ സ്വര്‍ണം വില്ക്കുന്നു,ധനികര്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു

മഹാമാരിക്കാലത്തെ ദുരന്തങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് പാവപ്പെട്ടവര്‍ തങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യമായ സ്വര്‍ണം വില്ക്കുമ്പോള്‍ ധനികര്‍