ശബരി പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട്; കെ റെയില്‍ പരിസ്ഥിതി ആഘാത റിപ്പോർട്ടും ഉടൻ

ശബരി റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകും. റിവേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിനു