ആര്‍ടിപിസിആര്‍ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാന്‍ അധികാരമുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് ആര്‍ടിപിസിആര്‍ പരിശോധന നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന്