കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒട്ടിച്ചു വെയ്ക്കുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല അങ്കണവാടിയിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്;ശ്രീനിയോട് ഹരീഷ് പേരടി

അങ്കണവാടി അദ്ധ്യാപകരെ അപമാനിച്ചു സംസാരിച്ച വിഷയത്തിൽ ശ്രീനിവാസാനെതിരെ ഹരീഷ് പേരടി രംഗത്ത്. വിദേശ