കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെ പുതിയ ആസ്ഥാനമന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കും: മേയർ

കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വരുന്ന ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മേയർ