ഇറച്ചി കഴിച്ചാല്‍ ആരോഗ്യം ഇരട്ടി- അറിയാം കരിങ്കോഴിയുടെ ഈ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങള്‍

നോണ്‍വെജ് കഴിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എപ്പോഴും പ്രിയങ്കരമാണ് കോഴിയിറച്ചി. കോഴിയിറച്ചി നിരന്തരം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കൊളസ്‌ട്രോളും അമിത