പ്രായം ചെന്ന പുരുഷന്മാരിലെ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ ആരോഗ്യം: ബോധവല്‍ക്കരണവും ചികിത്സയും ആവശ്യമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍

പ്രായക്കൂടുതലുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ജനസംഖ്യ അതിവേഗം ഉയര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്‍നിരയിലുള്ള ഇന്ത്യയില്‍ ഈ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട

കിടക്കും മുമ്പ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കൂ… അല്ലെങ്കിൽ

ശരീരവും മനസ്സും വിശ്രമാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ആ വ്യക്തിക്ക് ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ഉറക്കം.

ഐഡി കരട് നയം വിവാദത്തിലേക്ക്; ആരോഗ്യത്തിലും ജാതിയും മതവും

ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വൻമുന്നേറ്റമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറത്തിറക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഐഡി വിവാദത്തില്‍. കാർഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്ക്