ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ ഗുണപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം: ഗവര്‍ണര്‍

തൃശൂര്‍: കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ ഗുണപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നും ഇതിനായി എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും