തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിയ്ക്കുള്ള ഹൃദയവുമായി ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ കൊച്ചിയിലെത്തി

തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിക്കുളള ഹൃദയവുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുളള ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ കൊച്ചിയിലെത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.42 നാണ്