രാജ്യത്തെ ഈ നഗരങ്ങൾ ‘നഗര ഉഷ്ണ ദ്വീപു‘കളായി മാറുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്- എന്താണ് ഉഷ്ണ ദ്വീപുകൾ?

രാജ്യത്തെ മിക്ക നഗരങ്ങളും “നഗര ഉഷ്ണ ദ്വീപു“കളായി മാറികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്. ഐഐടി