തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഇനി നാലുമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പോയി വരം; അതിവേഗ റെയിൽ പാതയുമായി സർക്കാർ

നാലുമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നിർദിഷ്ട