പ്രവാസികൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും അതിജീവന പദ്ധതികൾ: ധനമന്ത്രി

പ്രവാസികൾക്കും വ്യാപാരി–വ്യവസായികൾക്കും കൂടുതൽ ആശ്വാസമേകുന്ന അതിജീവന പദ്ധതികൾ കെഎസ്എഫ്ഇ നടപ്പാക്കും. കോവിഡ് സമാശ്വാസത്തിന്റെ