മോഡി ഭക്തര്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്തെ

രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ താഴോട്ട് കൂപ്പുകുത്തുമ്പോഴും വികസനം വികസനം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന

അന്ന് ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു; പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ;ശോഭനയെക്കുറിച്ച് വാണിവിശ്വനാഥ്

മലയാള സിനിമയുടെ ആക്ഷന്‍ നായികയാണ് വാണി വിശ്വനാഥ്. ഒരു കാലത്ത് മലയാളത്തില്‍ സജീവ