കോവിഡ് രോഗികൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ അവധി റദ്ദാക്കി

ഡോക്ടർമാരടക്കമുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും അവധി ആരോഗ്യവകുപ്പ് റദ്ദാക്കി. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന