സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഏഴു ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ; ഈ പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയതായി ഏഴു ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ കൂടി. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തൃക്കോവിൽവട്ടം, മയ്യനാട്,

ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവപരിശോധന; മെയ് മൂന്നോടെ തീരുമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി