സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പും നൽകിയിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ഹോട്ടലുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും: കെഎച്ആർഎ

സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പും നൽകിയിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലെ