ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ സ്വത്തു സംബന്ധിച്ചു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റും വിജിലൻസും

മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ സ്വത്തു സംബന്ധിച്ചു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റും വിജിലൻസും

പാലാരിവട്ടം അഴിമതി; വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനോടും കോടതി നടപടികളോടും സഹകരിക്കുമെന്ന് ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ്

പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനോടും കോടതി നടപടികളോടും പൂർണമായും സഹകരിക്കുമെന്ന്